برنامه کنکور ۱۴۰۰

برنامه کنکور ۱۴۰۰

تقویم کلاسهای کنکور 1400

عکس دورهنام دورهدسته بندیقیمت دورهنام استادخرید
کد نکته و تست عربی استاد صداقت کنکور ۱۴۰۰کد نکته و تست عربی استاد صداقت کنکور ۱۴۰۰استاد صداقت, دوره, عربی, کنکور ۱۴۰۰700,000تومان
کلاس نکته و تست زبان انگلیسی دکتر غلامرضاییکلاس نکته و تست زبان انگلیسی دکتر غلامرضاییکنکور 1400, دوره, زبان700,000تومان
کلاس نکته و تست ادبیات استاد رئیس دانا کنکور ۱۴۰۰کلاس نکته و تست ادبیات استاد رئیس دانا کنکور ۱۴۰۰کنکور 1400, دوره, ادبیات700,000تومان
کلاس نکته و تست ریاضی استاد چراغی کنکور ۱۴۰۰کلاس نکته و تست ریاضی استاد چراغی کنکور ۱۴۰۰کنکور 1400, دوره1,200,000تومان
کد درک مطلب (Reading) زبان انگلیسی دکتر غلامرضاییکد درک مطلب (Reading) زبان انگلیسی دکتر غلامرضاییکلاس های مبحثی, کنکور 1400, کنکور 99, دوره, زبان, کنکور ۱۴۰۰200,000تومان
مبحث سقوط آزاد و حرکت دایره ای فیزیک استاد رحمانی کنکور ۱۴۰۰مبحث سقوط آزاد و حرکت دایره ای فیزیک استاد رحمانی کنکور ۱۴۰۰کلاس های مبحثی, کنکور 1400, دوره, فیزیک, کنکور ۱۴۰۰90,000توماناستاد رحمانی
مبحث دینامیک فیزیک استاد رحمانی کنکور ۱۴۰۰مبحث دینامیک فیزیک استاد رحمانی کنکور ۱۴۰۰کلاس های مبحثی, کنکور 1400, دوره, فیزیک, کنکور ۱۴۰۰300,000توماناستاد رحمانی
مبحث گرما فیزیک استاد رحمانی کنکور ۱۴۰۰مبحث گرما فیزیک استاد رحمانی کنکور ۱۴۰۰کلاس های مبحثی, کنکور 1400, دوره, فیزیک, کنکور ۱۴۰۰180,000توماناستاد رحمانی
مبحث حرکت فیزیک استاد رحمانی کنکور ۱۴۰۰مبحث حرکت فیزیک استاد رحمانی کنکور ۱۴۰۰کلاس های مبحثی, کنکور 1400, دوره, فیزیک, کنکور ۱۴۰۰600,000توماناستاد رحمانی
مبحث بردار و اندازه گیری فیزیک استاد رحمانی کنکور ۱۴۰۰مبحث بردار و اندازه گیری فیزیک استاد رحمانی کنکور ۱۴۰۰کلاس های مبحثی, کنکور 1400, دوره, فیزیک, کنکور ۱۴۰۰120,000توماناستاد رحمانی
مبحث مثلثات ریاضی استاد چراغی کنکور ۱۴۰۰مبحث مثلثات ریاضی استاد چراغی کنکور ۱۴۰۰کلاس های مبحثی, کنکور 1400, دوره, ریاضیات, کنکور ۱۴۰۰420,000توماناستاد چراغی
مبحث تابع ریاضی استاد چراغی کنکور ۱۴۰۰مبحث تابع ریاضی استاد چراغی کنکور ۱۴۰۰کلاس های مبحثی, کنکور 1400, دوره, ریاضیات, کنکور ۱۴۰۰360,000توماناستاد چراغی
مبحث جز صحیح ریاضی استاد چراغی کنکور ۱۴۰۰مبحث جز صحیح ریاضی استاد چراغی کنکور ۱۴۰۰کلاس های مبحثی, کنکور 1400, دوره, ریاضیات, کنکور ۱۴۰۰120,000توماناستاد چراغی
مبحث قدر مطلق ریاضی استاد چراغی کنکور ۱۴۰۰مبحث قدر مطلق ریاضی استاد چراغی کنکور ۱۴۰۰کلاس های مبحثی, کنکور 1400, دوره, ریاضیات, کنکور ۱۴۰۰120,000توماناستاد چراغی
مبحث تعیین علامت و حل نامعادلات ریاضی استاد چراغی کنکور ۱۴۰۰مبحث تعیین علامت و حل نامعادلات ریاضی استاد چراغی کنکور ۱۴۰۰کلاس های مبحثی, کنکور 1400, دوره, ریاضیات, کنکور ۱۴۰۰120,000توماناستاد چراغی
مبحث سهمی ریاضی استاد چراغی کنکور ۱۴۰۰مبحث سهمی ریاضی استاد چراغی کنکور ۱۴۰۰کلاس های مبحثی, کنکور 1400, دوره, ریاضیات, کنکور ۱۴۰۰180,000توماناستاد چراغی
مبحث معادله درجه دو ریاضی استاد چراغی کنکور ۱۴۰۰مبحث معادله درجه دو ریاضی استاد چراغی کنکور ۱۴۰۰کلاس های مبحثی, کنکور 1400, دوره, ریاضیات, کنکور ۱۴۰۰180,000توماناستاد چراغی
یادآوری ریاضی استاد چراغییادآوری ریاضی استاد چراغیکلاس های مبحثی, کنکور 1400, دوره, ریاضیات, کنکور ۱۴۰۰60,000توماناستاد چراغی
کارگاه جمع بندی آرایه های ادبی استاد رئیس دانا کنکور ۱۴۰۰کارگاه جمع بندی آرایه های ادبی استاد رئیس دانا کنکور ۱۴۰۰کلاس های مبحثی, کنکور 1400, دوره, ادبیات, کنکور ۱۴۰۰200,000توماناستاد رئیس دانا
کد جامع فلسفه و منطق دکتر عزیزی کنکور ۱۴۰۰فلسفه و منطق, کد جامع, کنکور 1400, دوره, کنکور ۱۴۰۰1,500,000توماندکتر عزیزی
مبحث تحلیل صرفی استاد صداقت کنکور ۱۴۰۰مبحث تحلیل صرفی استاد صداقت کنکور ۱۴۰۰استاد صداقت, کلاس های مبحثی, کنکور 1400, دوره, عربی, کنکور ۱۴۰۰, همایش100,000توماناستاد صداقت
صفر و یک زیست دکتر خادم نژاد کنکور ۱۴۰۰صفر و یک, کنکور 1400, دوره, زیست شناسی, کنکور ۱۴۰۰0توماندکتر خادم نژاد
صفر و یک فلسفه و منطق دکتر عزیزی کنکور ۱۴۰۰صفر و یک فلسفه و منطق دکتر عزیزی کنکور ۱۴۰۰صفر و یک, فلسفه و منطق, کنکور 1400, دوره, کنکور ۱۴۰۰0توماندکتر عزیزی
زیست یازدهم دکتر خادم نژاد ۱۴۰۰زیست یازدهم دکتر خادم نژاد ۱۴۰۰کد جامع, کنکور 1400, دوره, زیست شناسی, کنکور ۱۴۰۰1,300,000توماندکتر خادم نژاد
شیمی پایه استاد میلانیشیمی پایه استاد میلانیکد جامع, کنکور 1400, دوره, شیمی, کنکور ۱۴۰۰800,000توماناستاد میلانی
زیست دهم دکتر خادم نژاد ۱۴۰۰زیست دهم دکتر خادم نژاد ۱۴۰۰کد جامع, کنکور 1400, دوره, زیست شناسی, کنکور ۱۴۰۰1,200,000توماندکتر خادم نژاد
کد جامع زیست دکتر خادم نژاد کنکور ۱۴۰۰کد جامع زیست دکتر خادم نژاد کنکور ۱۴۰۰کد جامع, کنکور 1400, دوره, زیست شناسی, کنکور ۱۴۰۰1,500,000توماندکتر خادم نژاد
کد جامع ریاضی استاد چراغی کنکور ۱۴۰۰کد جامع ریاضی استاد چراغی کنکور ۱۴۰۰کد جامع, کنکور 1400, دوره, ریاضیات, کنکور ۱۴۰۰1,500,000توماناستاد چراغی
کدجامع دین و زندگی استاد رنجبرزاده کنکور ۱۴۰۰کدجامع دین و زندگی استاد رنجبرزاده کنکور ۱۴۰۰کد جامع, کنکور 1400, دوره, دین و زندگی, کنکور ۱۴۰۰750,000توماناستاد رنجبرزاده
صفر و یک ریاضی استاد چراغی کنکور ۱۴۰۰صفر و یک ریاضی استاد چراغی کنکور ۱۴۰۰صفر و یک, کنکور 1400, دوره, ریاضیات, کنکور ۱۴۰۰0توماناستاد چراغی
کدجامع کلاس ادبیات استاد رئیس دانا کنکور ۱۴۰۰کدجامع کلاس ادبیات استاد رئیس دانا کنکور ۱۴۰۰کد جامع, کنکور 1400, دوره, ادبیات, کنکور ۱۴۰۰750,000توماناستاد رئیس دانا
کدجامع فیزیک استاد رحمانی کنکور ۱۴۰۰کدجامع فیزیک استاد رحمانی کنکور ۱۴۰۰کد جامع, کنکور 1400, دوره, فیزیک, کنکور ۱۴۰۰1,500,000توماناستاد رحمانی
کدجامع زبان انگلیسی استاد نجفی کنکور ۱۴۰۰کدجامع زبان انگلیسی استاد نجفی کنکور ۱۴۰۰کد جامع, کنکور 1400, دوره, زبان, کنکور ۱۴۰۰750,000توماناستاد نجفی
صفر و یک فیزیک استاد رحمانی کنکور ۱۴۰۰صفر و یک فیزیک استاد رحمانی کنکور ۱۴۰۰صفر و یک, کنکور 1400, دوره, رایگان, فیزیک, کنکور ۱۴۰۰0توماناستاد رحمانی
صفر و یک ادبیات استاد رئیس دانا کنکور ۱۴۰۰صفر و یک ادبیات استاد رئیس دانا کنکور ۱۴۰۰صفر و یک, کنکور 1400, دوره, رایگان, ادبیات, کنکور ۱۴۰۰0توماناستاد رئیس دانا
کدجامع شیمی استاد میلانی کنکور ۱۴۰۰کدجامع شیمی استاد میلانی کنکور ۱۴۰۰کد جامع, کنکور 1400, دوره, شیمی, کنکور ۱۴۰۰1,500,000توماناستاد میلانی
صفر و یک زبان انگلیسی استاد نجفی کنکور ۱۴۰۰صفر و یک زبان انگلیسی استاد نجفی کنکور ۱۴۰۰صفر و یک, کنکور 1400, دوره, رایگان, زبان, کنکور ۱۴۰۰0توماناستاد نجفی
صفر و یک دین و زندگی استاد رنجبرزاده کنکور ۱۴۰۰صفر و یک دین و زندگی استاد رنجبرزاده کنکور ۱۴۰۰صفر و یک, کنکور 1400, دوره, رایگان, دین و زندگی, کنکور ۱۴۰۰0توماناستاد رنجبرزاده
صفر و یک شیمی استاد میلانی کنکور ۱۴۰۰صفر و یک شیمی استاد میلانی کنکور ۱۴۰۰صفر و یک, کنکور 1400, دوره, رایگان, شیمی, کنکور ۱۴۰۰0توماناستاد میلانی
کد جامع عربی استاد صداقت کنکور ۱۴۰۰کد جامع عربی استاد صداقت کنکور ۱۴۰۰کد جامع, کنکور 1400, دوره, عربی, کنکور ۱۴۰۰750,000توماناستاد صداقت
صفر و یک عربی استاد صداقت کنکور ۱۴۰۰صفر و یک عربی استاد صداقت کنکور ۱۴۰۰صفر و یک, کنکور 1400, دوره, رایگان, عربی, کنکور ۱۴۰۰0توماناستاد صداقت
جمع بندی شیمی استاد میلانی ویژه کنکور ۱۳۹۹جمع بندی شیمی استاد میلانی ویژه کنکور ۱۳۹۹کنکور 99, دوره, رایگان, شیمی1,000,000تومان 0توماناستاد میلانی
مشاوره تحصیلی دکتر غلامرضاییمشاوره تحصیلی دکتر غلامرضاییکنکور 1400, دوره, کنکور ۱۴۰۰, مشاوره4,000,000توماندکتر غلامرضایی
کارگاه امتحان نهایی دین و زندگی استاد رنجبرزادهکارگاه امتحان نهایی دین و زندگی استاد رنجبرزادهکنکور 99, دوره, دین و زندگی100,000تومان 20,000توماناستاد رنجبرزاده
همایش آرایه های ادبی استاد رئیس داناهمایش آرایه های ادبی استاد رئیس داناکنکور 99, دوره, ادبیات, همایش50,000توماناستاد رئیس دانا
همایش مسائل استوکیومتری استاد میلانیهمایش مسائل استوکیومتری استاد میلانیکنکور 99, دوره, شیمی, همایش50,000توماناستاد میلانی
کلاس نکته و تست دین و زندگی استاد رنجبرزاده کنکور ۹۹کنکور 99, دوره, دین و زندگی180,000توماناستاد رنجبرزاده
همایش لگاریتم استاد چراغیهمایش لگاریتم استاد چراغیکنکور 99, دوره, ریاضیات50,000توماناستاد چراغی
کلاس نکته و تست شیمی استاد میلانی کنکور۹۹کنکور 99, دوره, شیمی280,000توماناستاد میلانی
کلاس نکته و تست ریاضی استاد چراغیدوره, ریاضیات, کنکور ۱۴۰۰1,200,000توماناستاد چراغی
تحلیل رایگان فیزیک آزمون فروردین ماه سنجش استاد رحمانیکنکور 99, دوره, رایگان, فیزیک0تومان
همایش مشتق و کاربردمشتق استاد چراغیهمایش مشتق و کاربردمشتق استاد چراغیکنکور 99, دوره, ریاضیات50,000توماناستاد چراغی
همایش درک مطلب زبان انگلیسی استاد شهرام نجفیهمایش درک مطلب زبان انگلیسی استاد شهرام نجفیکنکور 99, دوره, زبان50,000توماناستاد نجفی
کلاس نکته و تست ادبیات استاد رئیس دانا کنکور ۹۹کنکور 99, دوره, ادبیات180,000توماناستاد رئیس دانا
کلاس نکته و تست عربی استاد صداقت کنکور۹۹کنکور 99, دوره, عربی180,000توماناستاد صداقت
کلاس نکته و تست فیزیک استاد رحمانی کنکور ۹۹کنکور 99, دوره, فیزیک700,000توماناستاد رحمانی
کلاس نکته و تست زبان انگلیسی استاد نجفی کنکور۹۹کنکور 99, دوره, زبان180,000توماناستاد نجفی
کلاس آنلاین ریاضی یازدهم استاد چراغیکنکور 99, دوره, رایگان, ریاضیات0توماناستاد چراغی
کلاس آنلاین عربی یازدهم استاد صداقتکنکور 99, دوره, رایگان, عربی0توماناستاد صداقت
مدیر

نقد و بررسی‌ها

نظر: